Bedrijventerreinenmonitorsysteem (BT-monitor)

H

et bedrijventerreinen-monitorsysteem (BT-monitor) is een door Mellon ontwikkeld systeem voor het onderhouden en raadplegen van bedrijventerreineninformatie. Zowel provincies als gemeenten kunnen tot de gebruikers worden gerekend. BT-monitor kan uitstekend de functie vervullen van een gemeenschappelijke basisregistratie op het gebied van bedrijventerreinen, ten behoeve van vele beleidsvelden zoals acquisitie, werkgelegenheid, ruimtelijk-economisch beleid, milieu, onderzoek of voorlichting.

Inhoud van BT-monitor
BT-monitor bestaat uit een viertal modules, te weten bedrijventerreinen, grondeigenaren, grondgebruikers (de gevestigde bedrijven) en geïnteresseerde bedrijven.
Het voordeel van deze uitsplitsing is dat de veelsoortigheid aan informatie wordt verdeeld in overzienbare units die desgewenst door verschillende personen of afdelingen kunnen worden beheerd. Ieder zet daarbij zijn/haar eigen deskundigheid in.

Een voorbeeld: grondaankopen zouden door een afdeling vastgoedbeheer kunnen worden geregistreerd, gevestigde bedrijven door een afdeling EZ, geïnteresseerde bedrijven door acquisiteurs, en bedrijventerreineninformatie door een afdeling die zich bezig houdt met ruimtelijk beheer. Samen gegevens bijhouden in één systeem, waardoor een totaalbeeld kan ontstaan over ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Uiteraard kan het gegevensbeheer ook in handen worden gelegd van één centrale beheerder. De vier bouwstenen van BT-monitor en andere inhoudelijke aspecten worden hierna kort beschreven.
1 Registratie/raadpleging van bedrijventerreineninformatie
In deze module kunnen allerlei gegevens op het niveau van bedrijventerreinen worden bijgehouden. Zoals naam, terreinoppervlaktes, ontsluitingsgegevens (weg, water, spoor), grondprijzen, terreintype, bestemming etc.
2 Registratie/raadpleging van grondaankopen en grondeigenaren
In deze module worden de gegevens vastgelegd over de grondeigenaren zoals naam, adres, correspondentiegegevens en kaveloppervlakte. De gegevens worden per gebeurtenis vastgelegd: iedere grondaankoop wordt dus geregistreerd. Daarbij wordt onder meer de datum van aankoop vastgelegd alsmede de grootte van het kavel. Op deze manier ontstaat een beeld over het “vollopen” van een bedrijventerrein.
3 Registratie/raadpleging van gevestigde bedrijven
In deze module gaat het er niet om wie de eigenaar van de grond is, maar hoe deze wordt gebruikt. Hier worden de gegevens bijgehouden over de gevestigde activiteiten, of met andere woorden: de gevestigde bedrijven. Er kunnen hier gegevens worden geregistreerd als bedrijfsnaam, adres, activiteit, werkgelegenheid, e.d. Er ligt een relatie tussen deze module en de grondeigenaren. Daardoor ontstaat niet alleen een beeld wie er op het terrein is gevestigd, maar ook of er meerdere bedrijven op één kavel zijn gevestigd.
4 Registratie/raadpleging van geïnteresseerde bedrijven
In deze module kunnen de gegevens van geïnteresseerde bedrijven van A tot Z worden vastgelegd. Naast NAW-gegevens van de klant kan de herkomst worden aangegeven, de reden van interesse, het terrein waarin men geïnteresseerd is (als de interesse concreet genoeg is), contactpersoon van het bedrijf etc.
Geïntegreerde informatieverstrekking
Met BT-monitor kunnen gegevens over bedrijventerreinen, grondaankopen, gevestigde activiteiten en geïnteresseerde bedrijven worden opgevraagd, apart of in onderlinge samenhang. Deze integratie van verschillende soorten informatie met betrekking tot de ontwikkelingen op een bedrijventerrein maken BT-monitor tot een bijzonder krachtig instrument voor monitoring en beleid op allerlei terreinen. Alle uitvoer kan in overzichten met vaste of eigen lay-out worden geprint of naar allerlei bestandsformaten worden geëxporteerd (zoals Excel, DBase, ASCII).
G ebruiksmogelijkheden BT-monitor
Met BT-monitor beschikt u over een informatiebron waarvan iedereen in uw organisatie gebruik kan maken. Gelijke en complete informatie over bedrijventerreinen voor iedereen dus! Een van de grote voordelen is bovendien dat u met BT-monitor sneller kunt worden voorzien van informatie over de actuele ontwikkelingen op deze terreinen. Daarnaast kan BT-monitor als bron van gegevens dienen voor andere afdelingen/systemen omdat BT-monitor helemaal vooraan in de beleidscyclus zit (acquisitie). Hieronder worden enkele beleidsterreinen genoemd waarop u de informatie uit BT-monitor kunt inzetten. Deze opsomming geeft per beleidsterrein slechts een indicatie van de talloze vragen die u met BT-monitor kunt beantwoorden:
Acquisitie
 • Welke terreinen zijn nog beschikbaar voor nieuwe bedrijven?
 • Wat is de grootste kavel die nog beschikbaar is?
 • Past het profiel van het geïnteresseerde bedrijf in dat van het bedrijventerrein?
 • Mag het bedrijf zich op het bedrijventerrein vestigen (milieu-normering)?
 • Wie zijn de nieuwe buren?
Ruimtelijk-economisch beleid
 • Hoe snel loopt een bedrijventerrein vol?
 • Welke bedrijven zijn geïnteresseerd in welk bedrijventerrein?
 • Hoeveel geïnteresseerde bedrijven haken af en waarom?
 • Hoe hoog is de bezettingsgraad op bedrijventerreinen?
 • Hoe groot is het verloop (vestigers en vertrekkers) op een bedrijventerrein?
 • Wat is de herkomst van bedrijven?
Milieu, veiligheid en beheer
 • Kan een geïnteresseerd bedrijf zich vestigen op het gewenste bedrijventerrein (toetsing aan de normen vooraf )?
 • Passen gevestigde bedrijven gezien hun bedrijfsactiviteit wel of niet op bepaalde bedrijventerreinen (controle achteraf)?
 • Wordt voldaan aan de eisen van het bestemmingsplan?
 • Houden bedrijven zich aan het maximaal toegestane bebouwingspercentage?
 • Is een milieuzonering van kracht?
V oorlichting en informatieverstrekking
Middels de zogenaamde IBIS-enquête dienen beheerders van bedrijventerreinen (i.c. gemeenten en provincies) jaarlijks gegevens te verstrekken over de ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Met BT-monitor kan deze informatie met één druk op de knop worden aangeleverd! Dat geldt ook voor informatieverstrekking aan derden, bijvoorbeeld studenten en onderzoeksbureaus, of ten behoeve van een website. BT-monitor kan de informatie zo snel ontsluiten dat telefonische informatievragen direct kunnen worden beantwoord. Daarnaast kan BT-monitor bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor ad-hoc raadplegingen door ambtenaren en politiek.
F lexibiliteit
BT-monitor is een zeer gebruiksvriendelijk en flexibel systeem. Gebruikers kunnen, precies op maat, hun eigen output samenstellen. Overal in de organisatie kunnen diverse categorieën van gebruikers toegang krijgen tot het systeem en hun eigen informatie opvragen. Via een toegangs- en beveiligingssysteem kan aan nieuwe gebruikers toegang tot BT-monitor worden verleend. Bovendien kunnen per individuele gebruiker de bevoegdheden worden bepaald, zodat ongeoorloofd gebruiken en/of wijzigen niet mogelijk is.
Indien u interesse of nog vragen heeft over BT-monitor neem dan gerust contact op.