Algemeen

V

R-Beheer is een door Mellon ontwikkeld systeem dat gebruikt wordt voor het onderhouden van een vestigingenregister (VR). VR-Beheer is inmiddels op veel plaatsen in Nederland in gebruik. Zowel provincies als grotere gemeenten kunnen tot de gebruikers worden gerekend. VR-Beheer kan uitstekend de functie vervullen van een gemeenschappelijke basisregistratie op het gebied van bedrijven, ten behoeve van vele beleidsvelden zoals werkgelegenheid, economie en ruimte, milieu, onderzoek, acquisitie, relatiebeheer, sociale zaken of voorlichting.


VR-Beheer is zowel een beheersysteem voor bedrijfsgegevens alsmede een systeem voor gegevensontsluiting. Op eenvoudige wijze kan toegang worden verkregen tot alle bedrijfsinformatie die in het systeem wordt bijgehouden. Hieronder worden in het kort de belangrijkste eigenschappen van VR-Beheer beschreven.Registratie en raadpleging bedrijfsgegevens

Het kunnen beheren van bedrijfsgegevens (nieuwe bedrijven toevoegen, de bedrijfsgegevens onderhouden, etc.) vormt de kern van VR-Beheer. Tevens kan met dit systeem per bedrijf informatie worden geraadpleegd en opgevraagd.

 Enquêteregistratie

Met VR-Beheer kunnen ook enquêtes worden samengesteld en verwerkt. Overal in Nederland wordt dit subsysteem vooral toegepast voor het verwerken van de jaarlijkse (semi-)integrale werkgelegenheidsenquête. Maar ook worden andere enquêtes via VR-Beheer verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van tevredenheidsonderzoek of verplaatsingsgedrag.

Ophoogmodule

Integraal enquêteren kost veel geld en is om betrouwbare informatie te verkrijgen vaak niet nodig . De ophoogmodule is ontwikkeld om de resultaten verkregen uit een steekproefonderzoek (een beperkte enquête) op een statistisch verantwoorde manier te kunnen toepassen op de gehele bedrijfspopulatie.

Gegevensontsluiting

Met VR-Beheer kunnen bedrijfsgegevens worden opgevraagd, bedrijfsontwikkelingen in de tijd worden gevolgd en statistische en ruimtelijke analyses worden uitgevoerd. Verder is het mogelijk om mailings uit te voeren, overzichten en selecties te maken etc. Alle uitvoer kan in overzichten met vaste of eigen lay-out worden uitgeprint of naar allerlei andere bestandsformaten worden geëxporteerd (zoals Excel, dBase, ASCII).

Kamer van Koophandel module

Met deze module kunnen mutatiebestanden van de Kamer van Koophandel (op basis van een abonnement) automatisch worden verwerkt in VR-Beheer. De gebruiker bepaalt zelf welke gegevens gebruikt worden en welke niet, en op welke wijze deze gegevens worden verwerkt. Zo blijft men maximale controle houden op de verwerking van deze gegevens, die voor uw eigen doeleinden niet altijd betrouwbaar zijn. In de praktijk kunnen op deze manier de gegevens van inschrijfplichtige bedrijven efficiënt worden beheerd, zodat men zich meer kan toeleggen op het beheer van gegevens van niet-inschrijfplichtige bedrijven.

 Pendelmodule

Aan een werkgelegenheidsenquête wordt soms ook een pendelonderzoek gekoppeld. Deze gegevens kunnen in de pendelmodule worden geregistreerd en gebruikt, waarbij het systeem zorgt voor een optimale afstemming met de overige bedrijfsgegevens. Het aantal pendelaars mag bijvoorbeeld niet groter zijn dan de totale werkgelegenheid in het bedrijf. Ook de pendelmodule is voorzien van een ophoogmethode zodat u slechts over een beperkt aantal vestigingen pendelgegevens nodig hebt.

Adressenbeheermodule

Adressen vormen belangrijke informatie in VR-Beheer en moeten dan ook foutloos worden verwerkt. Via het adres wordt het bedrijf automatisch gekoppeld aan een bepaalde gebiedsindeling (bijvoorbeeld wijk, buurt, bedrijventerrein, etc.). Er kunnen overzichten op allerlei geografische niveaus worden gemaakt en verhuisgedrag kan in beeld worden gebracht. Een belangrijk onderdeel van VR-Beheer is dan ook het zelfstandig onderhoud van dit adressenbestand, ter validatie van alle adresgegevens in VR-Beheer.

 Steekproefmodule

Het vestigingenregister dat met VR-Beheer wordt onderhouden, kan op zijn beurt ook worden gebruikt als basis voor verder onderzoek. In dat kader is de steekproefmodule ontwikkeld, waarbij op gemakkelijke wijze, met behulp van selecties, steekproeven kunnen worden samengesteld. In de praktijk wordt deze module vooral ingezet bij de werkgelegenheidsenquête en in allerlei marktonderzoeken.

 Automatische updating routines

VR-Beheer biedt de mogelijkheid om enquêtegegevens automatisch te verwerken in de database. Sommige gebruikers benutten deze mogelijkheid door hun enquêteformulieren eerst in te scannen en vervolgens de data aan te bieden aan het systeem voor automatische verwerking. In de toekomst zullen echter steeds meer gegevens via het Internet binnenkomen. VR-Beheer maakt het in principe mogelijk om deze gegevens rechtstreeks in het systeem te verwerken.

Flexibiliteit

VR-Beheer is een zeer gebruiksvriendelijk en flexibel systeem. Gebruikers kunnen, precies op maat, hun eigen uitvoer samenstellen en er kunnen naar wens andere gegevensrubrieken worden toegevoegd aan het systeem.

Daarnaast kunnen er allerlei gebiedsindelingen worden toegevoegd zodat op dat niveau informatie kan worden gegenereerd (buurten, wijken, bedrijventerreinen, verkeerszones, winkelgebieden, e.d.). Overal in de organisatie kunnen diverse categorieën van gebruikers toegang krijgen tot het systeem en hun eigen informatie opvragen. Via een toegangs- en beveiligingssysteem kan aan nieuwe gebruikers toegang tot VR-Beheer worden verleend. Bovendien kunnen per individuele gebruiker de bevoegdheden worden bepaald, zodat ongeoorloofd gebruiken en/of wijzigen niet mogelijk is.


Indien u interesse of nog vragen heeft over VR-beheer neem dan gerust contact op.