Enquête-uitzetmodule

Indien u in deze module geïnteresseerd bent kunt u voor nadere informatie contact met ons opnemen.

Naam module

Enquête-uitzetmodule

Doel module

Met deze module kan op een verantwoorde manier een gedeeltelijke enquête uitgezet worden. Per grootteklasse kan aangegeven worden hoe vaak een vestiging moet worden geënquêteerd.

Toelichting

Veel registerhouders zetten ieder jaar een integrale enquête uit. Er is echter steeds vaker behoefte aan een steekproefsgewijze aanpak, omdat gebleken is dat 80% van de vestigingen voor maar 20% van de werkgelegenheid zorgt. Dit grote aantal vestigingen zit voornamelijk in het segment van 1 t/m 4 werkzame personen en kost ieder jaar relatief gezien veel tijd en geld om te enquêteren.

De vraag is nu of deze vestigingen per se ieder jaar moeten worden geënquêteerd om de gewenste kwaliteit te behalen. Op het moment dat ervoor zorg gedragen is dat het vestigingenregister uit de juiste actieve vestigingen bestaat (bijvoorbeeld middels het mutatie-abonnement van de KvK), kunnen deze 'kleine' vestigingen misschien wel om de twee of drie jaar worden geënquêteerd. In de jaren dat aan deze vestigingen geen enquête wordt gestuurd, worden deze door de ophoogmodule van werkzame personen voorzien. Door op deze manier te werken wordt een hoop tijd en (porto)kosten bespaard en kan men toch over een 'gevuld' register beschikken.

Deze werkwijze brengt echter extra werkzaamheden met zich mee. Zo moeten er meerdere selecties worden gemaakt waarvan de resultaten buiten het systeem om bewerkt en aan elkaar moeten worden gekoppeld. De enquête-uitzet module biedt hierbij uitkomst door deze werkzaamheden voor de gebruiker uit te voeren.

Iedere enquête begint met het aanmaken van het mailingbestand. Dit bestand bevat de vestigingen die een enquêteformulier krijgen toegestuurd. Het mailingbestand wordt gevuld vanuit het vestigingenbestand. Dit vestigingenbestand wordt daarvoor in drie gedeelten opgesplitst:
1. Integraal: alle vestigingen in dit gedeelte zullen opgenomen worden in het mailingbestand. De vestigingen die integraal moeten worden geënquêteerd kunnen door middel van een selectie tabblad worden geselecteerd. In dit tabblad kunnen een of meerdere voorwaarden worden ingegeven. Dit tabblad is te vergelijken met het tabblad Selectie in de rapportenmodule.
2. Niet: alle vestigingen in dit gedeelte zullen niet opgenomen worden in het mailingbestand. De vestigingen die niet moeten worden geënquêteerd kunnen door middel van een selectie tabblad worden geselecteerd. In dit tabblad kunnen een of meerdere voorwaarden worden ingegeven. Dit tabblad is te vergelijken met het tabblad Selectie in de rapportenmodule.
3. Selectie: alle vestigingen in dit gedeelte zullen alleen dan opgenomen worden in het mailingbestand indien zij voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in de frequentietabel. Deze frequentietabel is een tabel waarin per (zelfgemaakte) grootteklasse kan worden aangegeven hoe vaak de vestiging moet worden geënquêteerd.

Toelichting frequentietabel (zie schermvoorbeeld)
* De (zelfgemaakte) grootteklasse wordt berekend aan de hand van het aantal fulltimers, fulltimers+parttimers of fulltimers+parttimers+uitzendkrachten. Dit aantal heeft betrekking op de werkzame personen van het voorgaande jaar.
* Nadat de frequentie is ingegeven wordt per grootteklasse het aantal vestigingen berekend dat aan de voorwaarde voldoet. Dit getal staat in de kolom Aantal.
* In de frequentietabel kan per grootteklasse een maximum aantal enquêteformulieren worden aangegeven dat voor de uitzet mag worden gebruikt. Indien dit aantal kleiner is dan het berekende aantal, zal een steekproef worden getrokken. Hierbij wordt voorrang verleend aan de grootste bedrijven en binnen deze groep aan hen die het langste niet hebben gerespondeerd.
* Per grootteklasse kan ook worden aangegeven of de vestigingen in de uitzet moeten worden opgenomen indien deze in de laatste maand(en) een relevante KvK-mutatie (naam, adres, sbi93) hebben gehad. Indien dit namelijk het geval is kan met grote zekerheid ervan worden uitgegaan dat deze vestigingen nog bestaan en dat deze eventueel door de ophoogmodule van werkzame personen worden voorzien.

De verschillende gedeelten worden in de volgorde integraal, niet en selectie gevuld. Een vestiging kan dus maar in één gedeelte voorkomen.

Om te kijken of een vestiging moet worden opgenomen in de uitzet, wordt gekeken wanneer deze vestiging voor het laatst heeft gerespondeerd. De definitie van respons kan worden aangegeven door middel van een lijst van enquêtetypes. Daarnaast kan ook worden aangegeven of een vestiging tot de respons behoort indien deze is opgehoogd.

Nadat de vestigingen die aan alle voorwaarden voldoen zijn geselecteerd, wordt de enquêteformulierindicator van de geselecteerde vestigingen in het enquêtebestand op Ja gezet. In de rapportenmodule kan vervolgens het mailingbestand (ook voor een eventueel rappel) worden opgemaakt.

De enquête-uitzet module is geen steekproefmodule. De enquête wordt uitgezet op basis van de frequentietabel. Indien het aangemaakte mailingbestand toch nog te groot is kan er eventueel via de steekproefmodule een steekproef worden getrokken.

Schermvoorbeeld
Kosten € 1.950,- (excl. BTW)